Front end ratio

Định nghĩa Front end ratio là gì?

Front end ratioTỷ lệ kết thúc trước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front end ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những tỷ lệ được sử dụng bởi những người cho vay trong việc xem xét khả năng một người nộp đơn phải trả lại một khoản vay thế chấp nhà. Đây là giống như tỷ lệ trở lại cuối ngoại trừ việc góp vào các khoản vay khác hơn so với áp dụng-cho vay và không được xem xét. Giảm tỷ lệ này là, có năng lực tốt hơn người nộp đơn là cho vay. Còn được gọi là tỷ lệ trước. Công thức: (trả góp trên áp dụng-cho vay + phần hàng tháng của thuế bất động sản ước tính + phần hàng tháng ước tính phí bảo hiểm tài sản) ÷ Tổng thu nhập hàng tháng. Còn được gọi là tỷ lệ trước.

Definition - What does Front end ratio mean

One of the ratios used by lenders in judging an applicant's capacity to pay back a home mortgage loan. It is the same as the back end ratio except that installments on the loans other than the applied-for loan and not taken into account. Lower this ratio is, the better qualified the applicant is for the loan. Also called front ratio. Formula: (Installment on the applied-for loan + Monthly portion of estimated property taxes + Monthly portion of estimated property insurance premium) ÷ Gross monthly income. Also called front ratio.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *