Front end specifications

Định nghĩa Front end specifications là gì?

Front end specificationsThông số kỹ thuật cuối trước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front end specifications - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đó là một phần của hợp đồng mà định nghĩa và quy định về quyền, trách nhiệm và mối quan hệ của các bên ký kết hợp đồng, và làm cho các quy định để quản trị của hợp đồng.

Definition - What does Front end specifications mean

That part of a contract which defines and prescribes the rights, responsibilities, and relationships of the contracting parties, and makes provisions for the contract's administration.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *