Friendly settlement

Định nghĩa Friendly settlement là gì?

Friendly settlementGiải quyết thân thiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Friendly settlement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đó là dựa trên một hiệp ước lẫn nhau để giải quyết tranh chấp.

Definition - What does Friendly settlement mean

That is based on a mutual accord to resolve a dispute.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *