Good manufacturing practices

Định nghĩa Good manufacturing practices là gì?

Good manufacturing practicesThực hành sản xuất tốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Good manufacturing practices - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hướng dẫn phòng ngừa cơ bản cho các hoạt động nhà máy và cơ sở. Hướng dẫn nhằm mục đích chế biến thực phẩm nhằm mục đích bao gồm tất cả các phương pháp HACCP và các thủ tục và thường địa chỉ (1) thiết kế nhà máy vật liệu xây dựng, thiết bị (2) cấp nước, (3) hệ thống ống nước và nhà vệ sinh trang thiết bị, (4) và đồ dùng, (4) nguyên xử lý thực phẩm và thực hành thử nghiệm, (5) vệ sinh cá nhân, (6) kiểm soát dịch hại, và xử lý (7) chất thải.

Definition - What does Good manufacturing practices mean

Basic preventive guidelines for plant and facility operations. Guidelines aimed at food processors aim to include all HACCP methods and procedures and typically address (1) plant design and construction material, (2) water supply, (3) plumbing and toilet facilities, (4) equipment and utensils, (4) raw food handling and testing practices, (5) personal hygiene, (6) pest control, and (7) waste disposal.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *