Frequent flier

Định nghĩa Frequent flier là gì?

Frequent flierPhi công thường xuyên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frequent flier - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Traveler người bay thường xuyên, đặc biệt là người tham gia vào các chương trình khách hàng thường xuyên một hoặc nhiều hãng hàng không. Xem thêm ở trọ thường xuyên.

Definition - What does Frequent flier mean

Traveler who flies often, specially the one enrolled in one or more airlines' frequent flyer programs. See also frequent lodger.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *