Goldman Sachs

Định nghĩa Goldman Sachs là gì?

Goldman SachsGoldman Sachs. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Goldman Sachs - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngân hàng đầu tư có trụ sở ra khỏi Hoa Kỳ tham gia vào một phạm vi rộng các dịch vụ tài chính. lĩnh vực trọng tâm chính của công ty là ngân hàng đầu tư, môi giới hàng đầu, ngân hàng thương mại và quản lý tài sản. Goldman Sachs là ngân hàng đầu tiên thanh toán các quỹ trở lại chính phủ liên bang đã nhận được dưới TARP.

Definition - What does Goldman Sachs mean

Investment bank based out of the United States engaging in a wide ranges of financial services. The company's main focus areas are investment banking, prime brokerage, commercial banking, and asset management. Goldman Sachs was the first bank to pay the federal government back funds received under TARP.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *