Intrinsic stakeholder commitment

Định nghĩa Intrinsic stakeholder commitment là gì?

Intrinsic stakeholder commitmentCam kết các bên liên quan nội tại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intrinsic stakeholder commitment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nghĩa vụ đạo đức của một công ty để đặt lợi ích của các bên liên quan trên tất cả những người khác trong khi thực hiện chiến lược công ty của mình. Các bày tỏ sự công nhận của Ban Giám đốc về tầm quan trọng của mối quan hệ các bên liên quan trong việc xây dựng chiến lược và xác định hướng đi của nó.

Definition - What does Intrinsic stakeholder commitment mean

The moral obligation of a company to place the interests of the stakeholders above all others while executing its corporate strategy. The expressed recognition by management of the importance of the stakeholder relationship in formulating strategy and determining its direction.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *