Gondola car

Định nghĩa Gondola car là gì?

Gondola carGondola xe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gondola car - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một container dùng để nặng tàu, hàng hóa số lượng lớn bao gồm uẩn, kết cấu thép, kim loại phế liệu, thép dầm, hay cực. Các container có thể mở hoặc có một trang bìa và sẽ có kích thước dựa trên các yêu cầu tải của khách hàng và được weatherproofed để bảo vệ tối đa hàng hoá.

Definition - What does Gondola car mean

A container used to ship heavy, bulk commodities including aggregates, structural steel, scrap metal, steel beams, or poles. The containers can be open or have a cover and will be sized based on the loading requirements of the customers and are weatherproofed for maximum protection of goods.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *