Fresh water

Định nghĩa Fresh water là gì?

Fresh waterNước ngọt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fresh water - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nước rằng trung bình chứa ít hơn 1.000 mg (1 gram) của các chất rắn hòa tan mỗi lít (1.000 gram hoặc 1 kg).

Definition - What does Fresh water mean

Water that on average contains less than 1,000 milligrams (1 gram) of dissolved solids per liter (1,000 grams or 1 kilogram).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *