Frequently asked questions (FAQ)

Định nghĩa Frequently asked questions (FAQ) là gì?

Frequently asked questions (FAQ)Câu hỏi thường gặp (FAQ). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frequently asked questions (FAQ) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đào tạo hoặc thiết bị thuận lợi mà danh sách câu hỏi (với câu trả lời của họ) thường được hỏi bởi một thành viên mới, tuyển dụng, thực tập sinh, hoặc người dùng. Hỏi đáp obviates sự cần thiết cho việc trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại với mỗi người mới.

Definition - What does Frequently asked questions (FAQ) mean

Training or facilitation device that lists questions (with their answers) that are commonly asked by a new member, recruit, trainee, or user. FAQ obviates the need for answering the same questions over and over again with each new person.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *