Front end loading

Định nghĩa Front end loading là gì?

Front end loadingTrước hết tải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front end loading - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thực hành, trong đó phần lớn các chi phí trên, hoặc thanh toán từ, một dịch vụ hoặc công việc được tính lên phía trước hoặc trong giai đoạn đầu, có hoặc không kiếm được. Trong một số trường hợp nó có thể được coi là một gian lận.

Definition - What does Front end loading mean

Practice in which the bulk of fees on, or payments from, a service or job are charged up-front or during the beginning phase, whether or not earned. In some cases it could be considered a fraud.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *