Front line management

Định nghĩa Front line management là gì?

Front line managementQuản lý chuyên ngành trước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front line management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các nhà quản lý cấp độ đầu tiên hoặc thứ hai (nhà quản lý dòng, các nhà quản lý văn phòng, giám sát) chịu trách nhiệm trực tiếp phục vụ sản xuất hàng hóa và dịch vụ, và sự giám sát của nhân viên văn phòng và nhân viên phân xưởng.

Definition - What does Front line management mean

The first or second level managers (line managers, office managers, supervisors) directly responsible for production of goods and services, and supervision of clerical staff and shop floor employees.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *