Program

Định nghĩa Program là gì?

ProgramChương trình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Program - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Chương trình là một thuật ngữ máy tính phổ biến mà có thể được sử dụng như là cả một danh từ và động từ. Một chương trình (danh từ) là phần mềm thực thi chạy trên một máy tính. Nó tương tự như một kịch bản, nhưng thường là lớn hơn nhiều về kích thước và không đòi hỏi một đoạn mã script để chạy. Thay vào đó, một chương trình bao gồm mã biên dịch có thể chạy trực tiếp từ hệ điều hành của máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Program? - Definition

Program is a common computer term that can be used as both a noun and a verb. A program (noun) is executable software that runs on a computer. It is similar to a script, but is often much larger in size and does not require a scripting engine to run. Instead, a program consists of compiled code that can run directly from the computer's operating system.

Understanding the Program

Thuật ngữ liên quan

  • Processor Core
  • Programming Language

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *