PascalCase

Định nghĩa PascalCase là gì?

PascalCasePascalCase. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PascalCase - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

PascalCase là một quy ước đặt tên, trong đó chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một từ ghép được viết hoa. phát triển phần mềm thường sử dụng PascalCase khi viết mã nguồn để chức năng tên, lớp, và các đối tượng khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PascalCase? - Definition

PascalCase is a naming convention in which the first letter of each word in a compound word is capitalized. Software developers often use PascalCase when writing source code to name functions, classes, and other objects.

Understanding the PascalCase

Thuật ngữ liên quan

  • Partition
  • Passcode

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *