Petaflops

Định nghĩa Petaflops là gì?

Petaflopspetaflops. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Petaflops - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Petaflops là một đơn vị đo lường được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của đơn vị dấu chấm động của bộ xử lý, hoặc FPU. Nó cũng có thể được viết "petaflops" hoặc "PFLOPS." Kể từ FLOPS là viết tắt của "Floating Point Operations Per Second," thuật ngữ "petaflops" có thể là số ít (một petaflops) hoặc số nhiều (hai hoặc nhiều petaflops). Một petaflop tương đương với 1.000 teraflop, hoặc 1.000.000.000.000.000 xỏ ngón.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Petaflops? - Definition

Petaflops is a unit of measurement used for measuring the performance of a processor's floating point unit, or FPU. It may also be written "petaFLOPS" or "PFLOPS." Since FLOPS stands for "Floating Point Operations Per Second," the term "petaflops" may be either singular (one petaflops) or plural (two or more petaflops). One petaflops is equal to 1,000 teraflops, or 1,000,000,000,000,000 FLOPS.

Understanding the Petaflops

Thuật ngữ liên quan

  • Petabyte
  • Pharming

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *