PostScript

Định nghĩa PostScript là gì?

PostScriptPostScript. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PostScript - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

PostScript là một ngôn ngữ mô tả trang (PDL) mô tả văn bản của một trang và nội dung đồ họa. Nó có thể được sử dụng để xác định sự xuất hiện của đồ họa và văn bản cho cả màn hình và in ấn. Các ngôn ngữ được phát triển bởi Adobe vào năm 1984 và kể từ đó đã trải qua nhiều sửa đổi và cập nhật.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PostScript? - Definition

PostScript is a page description language (PDL) that describes a page's text and graphical content. It can be used to define the appearance of graphics and text for both screen and print. The language was developed by Adobe in 1984 and has since gone through many revisions and updates.

Understanding the PostScript

Thuật ngữ liên quan

  • POST
  • Power Cycle

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *