Port

Định nghĩa Port là gì?

PortHải cảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Port - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Trong thế giới máy tính, thuật ngữ "cổng" có ba ý nghĩa khác nhau. Nó có thể tham khảo 1) một cổng phần cứng, 2) một số cổng Internet, hoặc 3) quá trình porting một chương trình phần mềm từ một nền tảng khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Port? - Definition

In the computer world, the term "port" has three different meanings. It may refer to 1) a hardware port, 2) an Internet port number, or 3) the process of porting a software program from one platform to another.

Understanding the Port

Thuật ngữ liên quan

  • POP3
  • Portable Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *