Podcast

Định nghĩa Podcast là gì?

PodcastTệp âm thanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Podcast - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Cái tên "podcast" kết hợp các điều khoản iPod và phát sóng vào một từ dễ nhớ duy nhất. Như tên cho thấy, podcast là chương trình phát sóng âm thanh và video có thể chơi trên iPod. Tuy nhiên, do podcast được tải xuống sử dụng Apple iTunes và có thể chơi trực tiếp trong chương trình, bạn không thực sự cần một iPod để nghe một podcast.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Podcast? - Definition

The name "podcast" combines the terms iPod and broadcast into a single catchy word. As the name suggests, podcasts are audio and video broadcasts that can be played on an iPod. However, because podcasts are downloaded using Apple iTunes and can be played directly within the program, you don't actually need an iPod to listen to a podcast.

Understanding the Podcast

Thuật ngữ liên quan

  • PNG
  • PoE

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *