Parity Bit

Định nghĩa Parity Bit là gì?

Parity Bitchẵn lẻ Bit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Parity Bit - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một bit chẵn lẻ là một chút, với giá trị là 0 hoặc 1, đó là thêm vào một khối dữ liệu cho các mục đích phát hiện lỗi. Nó cung cấp cho các dữ liệu hoặc một chẵn lẻ lẻ hoặc thậm chí, được sử dụng để xác nhận tính toàn vẹn của dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Parity Bit? - Definition

A parity bit is a bit, with a value of 0 or 1, that is added to a block of data for error detection purposes. It gives the data either an odd or even parity, which is used to validate the integrity of the data.

Understanding the Parity Bit

Thuật ngữ liên quan

  • Parity
  • Parked Domain

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *