Python

Định nghĩa Python là gì?

Pythonmãng xà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Python - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao được thiết kế để dễ đọc và dễ thực hiện. Đây là mã nguồn mở, mà có nghĩa là nó là miễn phí để sử dụng, ngay cả đối với các ứng dụng thương mại. Python có thể chạy trên Mac, Windows và các hệ thống Unix và cũng đã được chuyển đến Java và .NET máy ảo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Python? - Definition

Python is a high-level programming language designed to be easy to read and simple to implement. It is open source, which means it is free to use, even for commercial applications. Python can run on Mac, Windows, and Unix systems and has also been ported to Java and .NET virtual machines.

Understanding the Python

Thuật ngữ liên quan

  • Push
  • QBE

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *