Readme

Định nghĩa Readme là gì?

Readmereadme. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Readme - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một tập tin readme, thường được đặt tên "READ ME" để có được sự chú ý của người sử dụng, là một tập tin văn bản có chứa thông tin hữu ích về một chương trình phần mềm. Nó thường đi kèm với trình cài đặt của chương trình hoặc được cài đặt với chương trình. Một tập tin readme điển hình chứa các hướng dẫn về cách cài đặt chương trình, làm thế nào để sử dụng các chức năng cơ bản của chương trình, và những chương trình nào. Nó cũng có thể bao gồm một danh sách các cập nhật gần đây thực hiện cho các chương trình. Đôi khi các tập tin readme sẽ bao gồm cảnh báo và thông báo quan trọng khác liên quan đến hoạt động của chương trình. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy một tập tin readme đi kèm một chương trình phần mềm mới, cách tốt nhất là để làm những gì các tập tin nói và đọc nó!

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Readme? - Definition

A readme file, often named "READ ME" to get the user's attention, is a text file containing useful information about a software program. It often accompanies the program's installer or is installed with the program. A typical readme file contains instructions on how to install the program, how to use the basic functions of the program, and what the program does. It may also include a list of recent updates made to the program. Sometimes the readme file will include warnings and other important notices regarding the operation of the program. So when you see a readme file accompanying a new software program, it is best to do what the file says and read it!

Understanding the Readme

Thuật ngữ liên quan

  • Read-only
  • Real Number

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *