Query

Định nghĩa Query là gì?

QueryTruy vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Query - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Query là một từ khác cho câu hỏi. Trong thực tế, ngoài các thuật ngữ máy tính, dòng chữ "truy vấn" và "Câu hỏi" có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Ví dụ, nếu bạn cần thêm thông tin từ một người nào đó, bạn có thể nói, "Tôi có một câu hỏi cho bạn." Trong máy tính, truy vấn cũng được sử dụng để lấy thông tin. Tuy nhiên, các truy vấn máy tính được gửi đến một hệ thống máy tính và được xử lý bởi một chương trình phần mềm chứ không phải là một con người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Query? - Definition

Query is another word for question. In fact, outside of computing terminology, the words "query" and "question" can be used interchangeably. For example, if you need additional information from someone, you might say, "I have a query for you." In computing, queries are also used to retrieve information. However, computer queries are sent to a computer system and are processed by a software program rather than a person.

Understanding the Query

Thuật ngữ liên quan

  • Quad-Core
  • Queue

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *