Prebinding

Định nghĩa Prebinding là gì?

PrebindingPrebinding. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Prebinding - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Prebinding là một quá trình tối ưu hóa cho phép nhanh tung ra các ứng dụng trong Mac OS X. Thông thường, khi một chương trình được mở ra, nó tải dữ liệu từ các tập tin được gọi là thư viện động. Những thư viện phải được bố trí mỗi lần một chương trình đang chạy từ địa chỉ bộ nhớ của họ thường không xác định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Prebinding? - Definition

Prebinding is an optimization process that allows faster launching of applications in Mac OS X. Often, when a program is opened, it loads data from files called dynamic libraries. These libraries must be located each time a program is run since their memory addresses are usually undefined.

Understanding the Prebinding

Thuật ngữ liên quan

  • PRAM
  • Pretest

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *