PCMCIA

Định nghĩa PCMCIA là gì?

PCMCIAPCMCIA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PCMCIA - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Hiệp hội Cá Nhân Computer Memory Card International." PCMCIA là một tổ chức tập trung vào việc tạo ra các tiêu chuẩn thẻ mở rộng cho các máy tính xách tay. Nó bắt đầu vào năm 1989 và kéo dài đến năm 2010, khi nó được mua lại bởi USB Implementers Forum (USB-IF).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PCMCIA? - Definition

Stands for "Personal Computer Memory Card International Association." PCMCIA was an organization that focused on creating expansion card standards for portable computers. It began in 1989 and lasted until 2010, when it was acquired by the USB Implementers Forum (USB-IF).

Understanding the PCMCIA

Thuật ngữ liên quan

  • PCI-X
  • PDA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *