PPGA

Định nghĩa PPGA là gì?

PPGAPPGA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PPGA - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của "nhựa Pin Grid Array" (không Hiệp hội Nhân dân Golfer Khá của). PPGA là một loại thiết kế bộ vi xử lý hay "yếu tố hình thức" được sử dụng bởi bộ vi xử lý Intel Celeron. Thiết kế cho phép nhiệt sinh ra bởi chip để tiêu tan nhanh hơn. Điều này cho phép bộ vi xử lý sử dụng bóng bán dẫn hơn và chạy ở tốc độ cao mà không cần đốt một lỗ ở phía bên của máy tính của bạn. Nếu bạn muốn biết thêm về PPGA, hãy kiểm tra documention riêng của Intel.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PPGA? - Definition

Stands for "Plastic Pin Grid Array" (not the Pretty People Golfer's Association). PPGA is a type of processor design or "form factor" used by the Intel Celeron processor. The design allows the heat generated by the chip to dissipate more quickly. This enables the processor to use more transistors and run at higher speeds without burning a hole in the side of your computer. If you'd like to know more about PPGA, check out Intel's own documention.

Understanding the PPGA

Thuật ngữ liên quan

  • PPC
  • PPI

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *