Progressive Scan

Định nghĩa Progressive Scan là gì?

Progressive ScanProgressive Scan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Progressive Scan - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

tín hiệu video được tạo bằng các đường ngang. Một hình ảnh interlaced thu hút tất cả các dòng và khuyết khác giữa bản vẽ dòng lẻ và dòng chẵn. Một quét hình liên tục thu hút tất cả các dòng theo thứ tự. Do đó, một tín hiệu video độ quét liên tục gửi gấp đôi so với dữ liệu hơn nhiều so với một tín hiệu interlaced mỗi lần nó rút ra một hình ảnh trên màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Progressive Scan? - Definition

Video signals are generated using horizontal lines. An interlaced picture draws every other line and alternates between drawing odd lines and even lines. A progressive scan picture draws every line in sequence. Therefore, a progressive scan video signal sends twice as much data than an interlaced signal each time it draws an image on the screen.

Understanding the Progressive Scan

Thuật ngữ liên quan

  • Programming Language
  • Projector

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *