PUP

Định nghĩa PUP là gì?

PUPPUP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PUP - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "có khả năng không mong muốn chương trình." Thuật ngữ "PUP" được tạo ra bởi McAfee, một công ty công nghệ bảo mật, để mô tả phần mềm không mong muốn. Một PUP cũng tương tự như phần mềm độc hại ở chỗ nó có thể gây ra vấn đề khi nó được cài đặt trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, không giống như phần mềm độc hại, bạn bằng lòng một PUP đang được cài đặt, chứ không phải là nó cài đặt chính nó mà bạn không biết.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PUP? - Definition

Stands for "Potentially Unwanted Program." The term "PUP" was created by McAfee, a security technology company, to describe unwanted software. A PUP is similar to malware in that it may cause problems once it is installed on your computer. However, unlike malware, you consent to a PUP being installed, rather than it installing itself without your knowledge.

Understanding the PUP

Thuật ngữ liên quan

  • PUM
  • Push

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *