Process

Định nghĩa Process là gì?

ProcessQuá trình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Process - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một quá trình là một chương trình đang chạy trên máy tính của bạn. Đây có thể là bất cứ điều gì từ một nhiệm vụ nền nhỏ, chẳng hạn như một handler kiểm tra chính tả hoặc hệ thống các sự kiện để một ứng dụng toàn diện như Internet Explorer hoặc Microsoft Word. Tất cả quá trình được cấu tạo của một hoặc nhiều chủ đề.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Process? - Definition

A process is a program that is running on your computer. This can be anything from a small background task, such as a spell-checker or system events handler to a full-blown application like Internet Explorer or Microsoft Word. All processes are composed of one or more threads.

Understanding the Process

Thuật ngữ liên quan

  • Printer
  • Processing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *