Passphrase

Định nghĩa Passphrase là gì?

Passphrasepassphrase. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Passphrase - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một Passphrase là một chuỗi chứa nhiều từ được sử dụng để xác thực người dùng trên một hệ thống máy tính. Nó có thể được dùng kết hợp với tên người dùng để tạo ra một đăng nhập hoặc có thể được yêu cầu riêng biệt để xác thực bổ sung.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Passphrase? - Definition

A passphrase is a string containing multiple words that is used to authenticate a user on a computer system. It may be used in combination with a username to create a login or may be required separately for additional authentication.

Understanding the Passphrase

Thuật ngữ liên quan

  • Passive-Matrix
  • Password

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *