Platform

Định nghĩa Platform là gì?

PlatformNền tảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Platform - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thế giới máy tính, một "nền tảng" thường đề cập đến hệ điều hành của máy tính. Ví dụ, một máy tính Dell chạy Windows XP sẽ được xem xét để được chạy trên một nền tảng Windows. Một iMac, mặt khác, chạy trên nền tảng Macintosh. Đó là một cách chung chung hơn đề cập đến hệ điều hành của máy tính vì phải xác định, ví dụ, Windows XP Professional SP 2 hoặc Mac OS X 10.3.5. Nền tảng hạn thường được sử dụng khi đề cập đến những loại hệ thống máy tính một chương trình phần mềm nào đó sẽ chạy trên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Platform? - Definition

In the computer world, a "platform" typically refers to a computer's operating system. For example, a Dell computer running Windows XP would be considered to be running on a Windows platform. An iMac, on the other hand, runs on the Macintosh platform. It is a more generic way of referring to a computer's operating system than having to specify, for example, Windows XP Professional SP 2, or Mac OS X 10.3.5. The term platform is often used when referring to what kind of computer systems a certain software program will run on.

Understanding the Platform

Thuật ngữ liên quan

  • Plain Text
  • Plotter

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *