Primary Memory

Định nghĩa Primary Memory là gì?

Primary MemoryBộ nhớ chính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Primary Memory - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

bộ nhớ chính là bộ nhớ máy tính đang truy cập trực tiếp bởi CPU. Điều này bao gồm một số loại bộ nhớ, chẳng hạn như bộ nhớ cache bộ xử lý và hệ thống ROM. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, bộ nhớ chính đề cập đến hệ thống RAM.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Primary Memory? - Definition

Primary memory is computer memory that is accessed directly by the CPU. This includes several types of memory, such as the processor cache and system ROM. However, in most cases, primary memory refers to system RAM.

Understanding the Primary Memory

Thuật ngữ liên quan

  • Primary Key
  • Primitive

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *