PUM

Định nghĩa PUM là gì?

PUMPUM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PUM - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "có khả năng không mong muốn sửa đổi." Một PUM là một sự thay đổi không mong muốn thực hiện để thiết lập máy tính của bạn. Pums có thể được thực hiện bởi cả hai ứng dụng và phần mềm độc hại hợp pháp, mặc dù những thay đổi được thực hiện bởi phần mềm độc hại có nhiều khả năng gây ra vấn đề nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, bạn có thể không biết về một PUM cho đến sau khi nó đã xảy ra.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PUM? - Definition

Stands for "Potentially Unwanted Modification." A PUM is an unwanted change made to your computer's settings. PUMs can be performed by both legitimate applications and malware, though changes made by malware are more likely to cause serious problems. In some cases, you may not know about a PUM until after it has taken place.

Understanding the PUM

Thuật ngữ liên quan

  • Public Domain
  • PUP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *