Path

Định nghĩa Path là gì?

PathCon đường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Path - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Trong thế giới thực, con đường là con đường mòn hay đường phố hơn dẫn đến một vị trí nhất định. Tương tự như vậy, trong thế giới máy tính, một con đường xác định vị trí của một tập tin hoặc thư mục trong hệ thống tập tin của máy tính. Paths còn được gọi là "đường dẫn thư mục" vì họ thường bao gồm một hoặc nhiều thư mục mô tả đường dẫn đến tập tin hoặc thư mục.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Path? - Definition

In the real world, paths are trails or streets than lead to a certain location. Similarly, in the computer world, a path defines the location of a file or folder in a computer's file system. Paths are also called "directory paths" because they often include one or more directories that describe the path to the file or folder.

Understanding the Path

Thuật ngữ liên quan

  • Paste
  • Payload

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *