Peopleware

Định nghĩa Peopleware là gì?

PeoplewarePeopleware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Peopleware - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Máy tính hoạt động sử dụng một sự kết hợp của phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, không tương tác người dùng, hầu hết máy tính sẽ là máy vô dụng. Do đó, "Peopleware" đôi khi được coi là một khía cạnh thứ ba mà sẽ đưa vào tài khoản tầm quan trọng của con người trong quá trình tính toán.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Peopleware? - Definition

Computers operate using a combination of hardware and software. However, without user interaction, most computers would be useless machines. Therefore, "peopleware" is sometimes considered a third aspect that takes into account the importance of humans in the computing process.

Understanding the Peopleware

Thuật ngữ liên quan

  • Pebibyte
  • Peripheral

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *