Pipeline

Định nghĩa Pipeline là gì?

Pipelineđường ống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pipeline - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

bộ vi xử lý máy tính có thể xử lý hàng triệu hướng dẫn mỗi giây. Khi một lệnh được xử lý, người tiếp theo trong dòng được xử lý, và vân vân. Một đường ống cho phép nhiều hướng dẫn để được xử lý cùng một lúc. Trong khi một giai đoạn của một lệnh đang được xử lý, hướng dẫn khác có thể được trải qua xử lý ở giai đoạn khác nhau. Nếu không có một đường ống, mỗi hướng dẫn sẽ phải chờ đợi trước đó đến cuối trước khi nó thậm chí có thể được truy cập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Pipeline? - Definition

Computer processors can handle millions of instructions each second. Once one instruction is processed, the next one in line is processed, and so on. A pipeline allows multiple instructions to be processed at the same time. While one stage of an instruction is being processed, other instructions may be undergoing processing at a different stage. Without a pipeline, each instruction would have to wait for the previous one to finish before it could even be accessed.

Understanding the Pipeline

Thuật ngữ liên quan

  • Pinterest
  • Piracy

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *