Phreaking

Định nghĩa Phreaking là gì?

PhreakingPhreaking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Phreaking - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Phreaking là một thuật ngữ tiếng lóng mô tả các hành động của thử nghiệm với hoặc thao tác một hệ thống điện thoại. Kể từ phreaking diễn ra trước khi máy tính cá nhân trở nên phổ biến, nó đôi khi được coi là tiền thân của hack máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Phreaking? - Definition

Phreaking is a slang term that describes the action of experimenting with or manipulating a telephone system. Since phreaking took place before personal computers became popular, it is sometimes considered to be the precursor to computer hacking.

Understanding the Phreaking

Thuật ngữ liên quan

  • PHP
  • Piconet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *