Paste

Định nghĩa Paste là gì?

Pastedán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Paste - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Paste là một lệnh cho phép bạn chèn dữ liệu từ clipboard vào một ứng dụng. Để sử dụng lệnh Paste, trước tiên bạn phải sử dụng một trong hai Copy hoặc Cut lệnh để lưu dữ liệu vào clipboard. Khi clipboard chứa dữ liệu, bạn có thể dán các dữ liệu được lưu vào bất kỳ chương trình hỗ trợ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Paste? - Definition

Paste is a command that allows you to insert data from the clipboard into an application. In order to use the Paste command, you must first use either the Copy or Cut command to save data to the clipboard. Once the clipboard contains data, you can paste the saved data into any supporting program.

Understanding the Paste

Thuật ngữ liên quan

  • Password
  • Path

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *