PMU

Định nghĩa PMU là gì?

PMUBan QLDA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PMU - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Đơn vị Quản lý năng lượng." Ban QLDA là một vi điều khiển, hoặc mạch tích hợp, mà điều khiển các chức năng sức mạnh của máy tính Macintosh. Mặc dù nó không phải là một thành phần lớn, BQLDA có chứa một số bộ phận, bao gồm bộ nhớ, phần mềm, firmware, và CPU riêng của mình. Một số trách nhiệm của Ban QLDA bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PMU? - Definition

Stands for "Power Management Unit." The PMU is a microcontroller, or integrated circuit, that controls the power functions of Macintosh computers. Though it is not a large component, the PMU contains several parts, including memory, software, firmware, and its own CPU. Some responsibilities of the PMU include:

Understanding the PMU

Thuật ngữ liên quan

  • Plug-in
  • PNG

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *