POST

Định nghĩa POST là gì?

POSTBÀI ĐĂNG. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ POST - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Power On Self Test." POST (hoặc P.O.S.T.) là một loạt các kiểm tra hệ thống điều hành bởi các máy tính và các thiết bị điện tử khác khi họ đang bật. Kết quả của bài kiểm tra có thể được hiển thị trên một màn hình, sản lượng thông qua đèn LED nhấp nháy, hoặc đơn giản là ghi lại trong nội bộ. Trên các hệ thống máy tính, chạy hoạt động POST vào đầu tiến trình khởi động. Nếu tất cả các bài kiểm tra qua, phần còn lại của quá trình khởi động tự động tiếp tục.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the POST? - Definition

Stands for "Power On Self Test." POST (or P.O.S.T.) is a series of system checks run by computers and other electronic devices when they are turned on. The results of the test may be displayed on a screen, output through flashing LEDs, or simply recorded internally. On computer systems, the POST operation runs at the beginning of the boot sequence. If all the tests pass, the rest of the startup process continues automatically.

Understanding the POST

Thuật ngữ liên quan

  • Portal
  • PostScript

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *