Portable Software

Định nghĩa Portable Software là gì?

Portable Softwaredi động Phần mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Portable Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

phần mềm Portable là phần mềm mà chạy từ một thiết bị lưu trữ di động, chẳng hạn như một ổ đĩa flash USB. Nó không cần phải được cài đặt trên một máy tính để chạy và không lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy chủ. Thay vào đó, tất cả các thiết lập người dùng và các tập tin liên quan được lưu trữ trên ổ đĩa di động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Portable Software? - Definition

Portable software is software that runs from a removable storage device, such as a USB flash drive. It does not need to be installed on a computer to run and does not store data on the host system. Instead, all user settings and related files are stored on the removable drive.

Understanding the Portable Software

Thuật ngữ liên quan

  • Port
  • Portal

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *