Plug and Play

Định nghĩa Plug and Play là gì?

Plug and PlayPlug and Play. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Plug and Play - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Plug and Play, đôi khi, viết tắt PnP, là một cụm từ dễ nhớ dùng để mô tả các thiết bị làm việc với một hệ thống máy tính ngay sau khi họ được kết nối. Người dùng không phải tự cài đặt trình điều khiển cho các thiết bị hoặc thậm chí nói với máy tính mà một thiết bị mới đã được thêm vào. Thay vào đó, máy tính sẽ tự động nhận ra thiết bị, tải driver mới cho phần cứng nếu cần thiết, và bắt đầu làm việc với các thiết bị mới được kết nối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Plug and Play? - Definition

Plug and Play, sometimes, abbreviated PnP, is a catchy phrase used to describe devices that work with a computer system as soon as they are connected. The user does not have to manually install drivers for the device or even tell the computer that a new device has been added. Instead the computer automatically recognizes the device, loads new drivers for the hardware if needed, and begins to work with the newly connected device.

Understanding the Plug and Play

Thuật ngữ liên quan

  • Plotter
  • Plug-in

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *