Page Layout

Định nghĩa Page Layout là gì?

Page LayoutBố trí trang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Page Layout - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dàn trang đề cập đến sự sắp xếp của văn bản, hình ảnh và các đối tượng khác trên trang. Thuật ngữ này ban đầu được sử dụng trong việc xuất bản điện tử (DTP), nhưng bây giờ thường được sử dụng để mô tả cách bố trí của trang web là tốt. kỹ thuật trang bố trí được sử dụng để tùy chỉnh sự xuất hiện của các tạp chí, báo, sách, các trang web, và các loại ấn phẩm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Page Layout? - Definition

Page layout refers to the arrangement of text, images, and other objects on a page. The term was initially used in desktop publishing (DTP), but is now commonly used to describe the layout of webpages as well. Page layout techniques are used to customize the appearance of magazines, newspapers, books, websites, and other types of publications.

Understanding the Page Layout

Thuật ngữ liên quan

  • Page Fault
  • Page Orientation

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *