Proprietary Software

Định nghĩa Proprietary Software là gì?

Proprietary SoftwarePhần mềm độc quyền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Proprietary Software - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Độc quyền là một tính từ mô tả một cái gì đó thuộc sở hữu của một công ty cụ thể hoặc cá nhân. Trong thế giới máy tính, độc quyền thường được sử dụng để mô tả phần mềm đó không phải là mã nguồn mở hoặc giấy phép tự do. Các ví dụ bao gồm hệ điều hành, các chương trình phần mềm, và các định dạng tập tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Proprietary Software? - Definition

Proprietary is an adjective that describes something owned by a specific company or individual. In the computing world, proprietary is often used to describe software that is not open source or freely licensed. Examples include operating systems, software programs, and file formats.

Understanding the Proprietary Software

Thuật ngữ liên quan

  • PROM
  • Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *