Pseudocode

Định nghĩa Pseudocode là gì?

Pseudocodegiả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pseudocode - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Hầu hết các chương trình phần mềm được phát triển bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình, như C ++ hoặc Java. Những ngôn ngữ có cú pháp cụ thể phải được tôn trọng khi viết mã nguồn của chương trình. Giả, mặt khác, không phải là một ngôn ngữ lập trình, nhưng chỉ đơn giản là một cách không chính thức mô tả một chương trình. Nó không đòi hỏi cú pháp chặt chẽ, nhưng thay vì đóng vai trò như một đại diện chung của các chức năng của chương trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Pseudocode? - Definition

Most software programs are developed using a programming language, like C++ or Java. These languages have a specific syntax that must be adhered to when writing program's source code. Pseudocode, on the other hand, is not a programming language, but simply an informal way of describing a program. It does not require strict syntax, but instead serves as a general representation of a program's functions.

Understanding the Pseudocode

Thuật ngữ liên quan

  • PS/2
  • Public Domain

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *