PDU

Định nghĩa PDU là gì?

PDUPDU. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PDU - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của "Nghị định thư Đơn vị dữ liệu." Một PDU là một khối thông tin cụ thể chuyển qua mạng. Nó thường được sử dụng trong tài liệu tham khảo để mô hình OSI, vì nó mô tả các loại dữ liệu khác nhau được chuyển từ mỗi lớp. Các PDU cho mỗi lớp của mô hình OSI được liệt kê dưới đây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PDU? - Definition

Stands for "Protocol Data Unit." A PDU is a specific block of information transferred over a network. It is often used in reference to the OSI model, since it describes the different types of data that are transferred from each layer. The PDU for each layer of the OSI model is listed below.

Understanding the PDU

Thuật ngữ liên quan

  • PDF
  • Pebibyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *