Page Orientation

Định nghĩa Page Orientation là gì?

Page OrientationĐịnh hướng trang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Page Orientation - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trang định hướng là hướng trong đó một tài liệu được hiển thị hoặc in. định hướng trang hai loại cơ bản là chân dung (dọc) và cảnh quan (ngang). Hầu hết các màn hình có một màn hình cảnh quan, trong khi hầu hết các tài liệu được in ở chế độ dọc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Page Orientation? - Definition

Page orientation is the direction in which a document is displayed or printed. The two basic types of page orientation are portrait (vertical) and landscape (horizontal). Most monitors have a landscape display, while most documents are printed in portrait mode.

Understanding the Page Orientation

Thuật ngữ liên quan

  • Page Layout
  • Page View

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *