Abend

Định nghĩa Abend là gì?

AbendAbend. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abend - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "kết thúc bất thường." Một Abend là dấu chấm hết bất ngờ hoặc bất thường để một quá trình. Trong phần mềm máy tính, nó thường đề cập đến một vụ tai nạn phần mềm khi một chương trình đột ngột. Ví dụ, một lỗi trong mã của một chương trình có thể gây ra nó để đóng băng hoặc tai nạn trong khi chạy một lệnh nào đó. Kết quả là chấm dứt bất ngờ (và thường là bất tiện) vào chương trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Abend? - Definition

Short for "Abnormal end." An abend is an unexpected or abnormal end to a process. In computer software, it typically refers to a software crash when a program unexpectedly quits. For example, an error in a program's code may cause it to freeze or crash while running a certain command. The result is an unexpected (and often inconvenient) end to the program.

Understanding the Abend

Thuật ngữ liên quan

  • 802.11n
  • Abstraction

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *