Active Directory

Định nghĩa Active Directory là gì?

Active Directoryactive Directory. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Active Directory - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Active Directory (AD) là một công nghệ của Microsoft sử dụng để quản lý máy tính và các thiết bị khác trên mạng. Đây là một tính năng cơ bản của Windows Server, một hệ điều hành có thể chạy cả hai máy chủ địa phương và dựa trên Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Active Directory? - Definition

Active Directory (AD) is a Microsoft technology used to manage computers and other devices on a network. It is a primary feature of Windows Server, an operating system that runs both local and Internet-based servers.

Understanding the Active Directory

Thuật ngữ liên quan

  • Active Cell
  • Active-Matrix

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *