AFP

Định nghĩa AFP là gì?

AFPAFP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AFP - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Là viết tắt của "Apple Filing Protocol." AFP là một giao thức được phát triển bởi Apple cho việc chia sẻ file qua mạng. Nó được sử dụng trong các phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Macintosh của Apple và cũng được hỗ trợ trong hệ điều hành MacOS 10. Tuy nhiên, AFP đã hầu như được thay thế bằng SMB chuẩn (Server Message Block) giao thức.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the AFP? - Definition

Stands for "Apple Filing Protocol." AFP is a protocol developed by Apple for sharing files over a network. It was used in early versions of Apple's Macintosh operating systems and is also supported in macOS 10. However, AFP has mostly been replaced by the standard SMB (Server Message Block) protocol.

Understanding the AFP

Thuật ngữ liên quan

  • Affiliate
  • AGP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *