WYSIWYG

Định nghĩa WYSIWYG là gì?

WYSIWYGWYSIWYG. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WYSIWYG - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Là viết tắt của "What You See Is What You Get", và được phát âm là "wihzeewig." WYSIWYG đề cập đến phần mềm mà đại diện cho chính xác kết quả cuối cùng trong giai đoạn phát triển. Ví dụ, một chương trình xuất bản máy tính để bàn như Photoshop là một chương trình đồ họa WYSIWYG vì nó có thể hiển thị hình ảnh trên màn hình giống như cách họ sẽ xem xét khi in trên giấy. Lời chương trình chế biến như Microsoft Word và trang Apple là cả hai trình soạn thảo WYSIWYG, bởi vì chúng bao gồm các chế độ bố trí trang đó hiển thị một cách chính xác những gì các tài liệu sẽ xem xét khi in.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the WYSIWYG? - Definition

Stands for "What You See Is What You Get," and is pronounced "wihzeewig." WYSIWYG refers to software that accurately represents the final output during the development phase. For example, a desktop publishing program such as Photoshop is a WYSIWYG graphics program because it can display images on the screen the same way they will look when printed on paper. Word processing programs like Microsoft Word and Apple Pages are both WYSIWYG editors, because they include page layout modes that accurately display what the documents will look when printed.

Understanding the WYSIWYG

Thuật ngữ liên quan

  • WWW
  • X86

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *